Print

POLKA - NOTEN


Display per page
Sort by

BOZENKA

ORIGINAL NOTES
Klarinette Es, 1,Klarinette B, 2.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B,
1.Trompete B oblig, 1.Trompete Es, 2.Trompete Es, 1.Horn Es, 2.Horn Es,
1.Posaune B, 2.Posaune B, Bass B, Schlagzeug.Zalsky-Bozenka-Flg_-_Kopie
£16.90

SCHOCK POLKA - DO SKOKU

ORIGINAL NOTES
Dirigent, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 2.Trompete Es, 3.Trompete Es, Basstrompete B,
Tenorhorn B, Bariton B, 1./2.Posaune B,Bass B, Schlagzeug
Do_soku-Flg
£16.90

ILONKA - POLKA

ORIGINAL NOTES
Partitur, Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B,
3.Klarinette B,1.Trompete B, 2.Trompete B, 3./4.Trompete B, 1.Flügelhorn B,
2.Flügelhorn B, 1./2.Horn F, 3./4.Horn F, Euphonium C, 1.Tenorhorn B,
2.Tenorhorn B, 1.Bariton C, 2.Bariton C, 1./2.Posaune C, Bass B, Schlagzeug.
Ilonka-Flg
£22.90

MILADA - POLKA

ORIGINAL NOTES
Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B,
Trompete B, 1.Trompete Es, 2.Trompete Es, Horn Es, Tenorhorn B, Bariton B,
1./2.Posaune B, Bass B, Schlagzeug
Milada-Flg.1
£16.90

NECO ZA NECO

ORIGINAL NOTES
Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 1.Flügelhorn B,
2.Flügelhorn B, 1.Trompete B oblig, 2.Trompete es, 3.Trompete Es, 4.Trompete Es,
Basstrompete B, 1./2.Horn Es, Tenorhorn B, Bariton B,  1./2.Posaune B, 
1.Bass B, 2.Bass B, Schlagzeug.
Zalsky-Neco_za_Neco-Flg.jpg
£16.90

NUSS - POLKA / NUSELSKA

ORIGINAL NOTES
Partitur C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 1.Flügelhorn B,
2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2.Trompete B, 1. Horn F, 2.Horn F, Tenorhorn B,
Bariton C,Euphonium C, 1.Posaune C, 2.Posaune C, 1.Bass C, 2.Bass C, Schlagzeug
Nuss_Polka_Flg
£22.90

ZA LESIKEM

ORIGINAL NOTES
Direktion, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B,
2.Trompete Es, 3.Trompete Es, Basstrompete B, Tenorhorn B, Bariton B,
Bass B, SchlagzeugZalsky-Za_Lesikem-Flg.jpg
£14.00