Print

POLKA - NOTEN


Display per page
Sort by

BOZENKA

ORIGINAL NOTES
Klarinette Es, 1,Klarinette B, 2.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B,
1.Trompete B oblig, 1.Trompete Es, 2.Trompete Es, 1.Horn Es, 2.Horn Es,
1.Posaune B, 2.Posaune B, Bass B, Schlagzeug.Zalsky-Bozenka-Flg_-_Kopie
kr 189.00

SCHOCK POLKA - DO SKOKU

ORIGINAL NOTES
Dirigent, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 2.Trompete Es, 3.Trompete Es, Basstrompete B,
Tenorhorn B, Bariton B, 1./2.Posaune B,Bass B, Schlagzeug
Do_soku-Flg
kr 189.00

ILONKA - POLKA

ORIGINAL NOTES
Partitur, Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B,
3.Klarinette B,1.Trompete B, 2.Trompete B, 3./4.Trompete B, 1.Flügelhorn B,
2.Flügelhorn B, 1./2.Horn F, 3./4.Horn F, Euphonium C, 1.Tenorhorn B,
2.Tenorhorn B, 1.Bariton C, 2.Bariton C, 1./2.Posaune C, Bass B, Schlagzeug.
Ilonka-Flg
kr 239.00

MILADA - POLKA

ORIGINAL NOTES
Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B,
Trompete B, 1.Trompete Es, 2.Trompete Es, Horn Es, Tenorhorn B, Bariton B,
1./2.Posaune B, Bass B, Schlagzeug
Milada-Flg.1
kr 189.00

NECO ZA NECO

ORIGINAL NOTES
Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 1.Flügelhorn B,
2.Flügelhorn B, 1.Trompete B oblig, 2.Trompete es, 3.Trompete Es, 4.Trompete Es,
Basstrompete B, 1./2.Horn Es, Tenorhorn B, Bariton B,  1./2.Posaune B, 
1.Bass B, 2.Bass B, Schlagzeug.
Zalsky-Neco_za_Neco-Flg.jpg
kr 189.00

NUSS - POLKA / NUSELSKA

ORIGINAL NOTES
Partitur C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 1.Flügelhorn B,
2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2.Trompete B, 1. Horn F, 2.Horn F, Tenorhorn B,
Bariton C,Euphonium C, 1.Posaune C, 2.Posaune C, 1.Bass C, 2.Bass C, Schlagzeug
Nuss_Polka_Flg
kr 239.00

ZA LESIKEM

ORIGINAL NOTES
Direktion, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B,
2.Trompete Es, 3.Trompete Es, Basstrompete B, Tenorhorn B, Bariton B,
Bass B, SchlagzeugZalsky-Za_Lesikem-Flg.jpg
kr 128.00