Print

POLKA - NOTEN


Display per page
Sort by

BOZENKA

ORIGINAL NOTES
Klarinette Es, 1,Klarinette B, 2.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B,
1.Trompete B oblig, 1.Trompete Es, 2.Trompete Es, 1.Horn Es, 2.Horn Es,
1.Posaune B, 2.Posaune B, Bass B, Schlagzeug.Zalsky-Bozenka-Flg_-_Kopie
18.90

SCHOCK POLKA - DO SKOKU

ORIGINAL NOTES
Dirigent, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B,
1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B, 2.Trompete Es, 3.Trompete Es, Basstrompete B,
Tenorhorn B, Bariton B, 1./2.Posaune B,Bass B, Schlagzeug
Do_soku-Flg
18.90

ILONKA - POLKA

ORIGINAL NOTES
Partitur, Direktion C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B,
3.Klarinette B,1.Trompete B, 2.Trompete B, 3./4.Trompete B, 1.Flügelhorn B,
2.Flügelhorn B, 1./2.Horn F, 3./4.Horn F, Euphonium C, 1.Tenorhorn B,
2.Tenorhorn B, 1.Bariton C, 2.Bariton C, 1./2.Posaune C, Bass B, Schlagzeug.
Ilonka-Flg
24.90

MILADA - POLKA

ORIGINAL NOTES
Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B,
Trompete B, 1.Trompete Es, 2.Trompete Es, Horn Es, Tenorhorn B, Bariton B,
1./2.Posaune B, Bass B, Schlagzeug
Milada-Flg.1
18.90

NECO ZA NECO

ORIGINAL NOTES
Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 3.Klarinette B, 1.Flügelhorn B,
2.Flügelhorn B, 1.Trompete B oblig, 2.Trompete es, 3.Trompete Es, 4.Trompete Es,
Basstrompete B, 1./2.Horn Es, Tenorhorn B, Bariton B,  1./2.Posaune B, 
1.Bass B, 2.Bass B, Schlagzeug.
Zalsky-Neco_za_Neco-Flg.jpg
18.90

NUSS - POLKA / NUSELSKA

ORIGINAL NOTES
Partitur C, Flöte C, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 2.Klarinette B, 1.Flügelhorn B,
2.Flügelhorn B, 1.Trompete B, 2.Trompete B, 1. Horn F, 2.Horn F, Tenorhorn B,
Bariton C,Euphonium C, 1.Posaune C, 2.Posaune C, 1.Bass C, 2.Bass C, Schlagzeug
Nuss_Polka_Flg
24.90

ZA LESIKEM

ORIGINAL NOTES
Direktion, Klarinette Es, 1.Klarinette B, 1.Flügelhorn B, 2.Flügelhorn B,
2.Trompete Es, 3.Trompete Es, Basstrompete B, Tenorhorn B, Bariton B,
Bass B, SchlagzeugZalsky-Za_Lesikem-Flg.jpg
16.90